Details

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

CSVN đang có trong tay hàng triệu công an và bộ đội không từ nan bất cứ biện pháp tàn bạo nào để đàn áp người dân chống đối chế độ. Vậy, đấu trang bất bạo động có phải là phương cách đạt mục tiêu là loại bỏ chế độ man rợ này ra khỏi giòng sống của dân tộc?